1. Základní ustanovení
Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:
 
Provozovatel: Top Parts Czech s.r.o
provozovna: Praha 9 Prosek
IČ: 03255131 DIČ: CZ03255131

Dále jen „prodávající“
 
Kupující akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí. Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce.
Veškeré podané a zpětně potvrzené objednávky jsou považovány za závazné.
 
2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.toppartsczech.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické, toto potvrzení je realizováno při odeslání elektronické objednávky.
Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, adresy apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení (ten bude oznámen při zpětném potvrzení). V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží. 
4. Dopravní služby, platební podmínky

Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti PPL.
Zboží je možné zaslat na dobírku, případně lze volit formu úhrady zálohou - předem na základě potvrzené objednávky. Zásilku odesíláme v okamžiku připsání peněz na účet společnosti. Forma úhrady převodem je určena pro autorizované zákazníky. 
Cena poštovného, dopravného je počítána dle hmotnosti a rozměrů a vychází z aktuálních ceníků přepravních firem.
Dopravce doručuje do druhého pracovního dne od předání zásilky z naší expedice.Dopravce se dle smlouvy zavazuje doručit zboží před dům nebo prodejnu. Žádáme Vás, abyste se vždy připravili na doručení zboží.

5. Cena

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to i po objednání produktu. Zákazník nemá nárok na právní vymáhání dodržení uvedené ceny v případě v internetovém katalogu. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v provozovně prodávajícího, případně zaplacena dobírkou při převzetí zboží kupujícím.. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné, pokud se účtuje.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne závazného potvrzení objednávky, za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 48hod. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 48hod, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. 

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.Zákazník souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

8. Záruka
 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Prodávající poskytuje záruku za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání.
 3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit co nejdříve telefonicky nebo písemně bez zbytečného odkladu.
 4. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta (pokud není uvedeno jinak).
   
 5. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ). V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. U repasovaného zboží, jako jsou startéry a alternátory, je záruka stanovena na 6 měsíců.
 6. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů Prodávajícího nebo podle Prodávajícím přiloženého návodu k použití.
 7. Pokud Kupující nebo jiné osoby než Prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční lhůty, ztrácí Kupující práva z poskytnuté záruky.
 8. Záruka se nevztahuje na vady, způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží, způsobené nepříznivými klimatickými vlivy, kterým je zboží vystaveno.
 9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 10. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
 11. Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy podmínkám obvyklým, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 12. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku na provozovně, kde toto zboží Kupující zakoupil. Pro snadnější prokázání původu zboží doloží kupující konkrétní fakturu (případně účtenku), která zároveň slouží jako záruční list. Tento doklad musí obsahovat všechny údaje potřebné k identifikaci, na který je uplatňována odpovědnost za vady.
9. Reklamace
 1. Při vyřízování reklamace je vhodné zaslat reklamační email na adresu v sekci „kontakty“
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
 3. Kupující zakoupené zboží prodávajícímu zašle a předloží mu veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy dodací list a záruční list (pokud byl součástí balení). Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou nebo místem podnikání.
 4. Kupující vadné zboží na reklamaci zasílá přepravní službou - na vlastní náklady. Balík je vhodné viditelně označit “REKLAMACE” a pro urychlení vyřízení reklamace by měl obsahovat: reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství), kopii nákupního nebo dodacího dokladu, záruční list, písemný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato.
 5. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. .
 6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za nové zboží.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 8. Při nevyzvednutí reklamace do 14-ti dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.
 9. Zboží na reklamaci posílejte v obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 10. V případě potřeby dobropisovat již zakoupené zboží, Vám bude elektronickou cestou zaslán dobropis. Jeden dobropis prosím podepište, doplňte čitelně a jasně číslo účtu na který Vám máme dobropisovanou částku poslat a zašlete ho zpět na adresu našeho sídla - viz sekce kontakt. Jakmile nám přijde potvrzený dobropis bude Vám částka převedena na Váš účet do 30-ti dnů. 
10. Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace (vrácení zboží)

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena včetně poštovného.
Vrácené zboží musí být v původním obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Zboží posílejte doporučeně a raději jej pojistěte, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku), zasilky na dobírku nebudou přijaty. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou vráceny na Váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.
 
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle §53 odst. 8:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží dovezeného/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.Produkty objednané na přání zákazníka (neobvyklé autodíly apod., které nejsou běžně skladem a je třeba jejich individuálního dovozu dodavatelem) není možné vrátit z důvodů nesprávného výběru produktu, nebo neprostudování parametrů produktu ze strany kupujícího, protože s těmito výrobky se kupující měl možnost detailně seznámit a jeho objednávka byla uzavřena jinou než elektronickou formou. V případě odstoupení od smlouvy u těchto produktů bude zákazník hradit veškeré náklady vzniklé na individuální dodávku objednávku a na jejich dodání zákazníkovi. (většinou se zákazníkovy vrátí určitý podíl ceny)
 O uznání oprávnění jednostranného odstoupení od smlouvy Vás budeme informovat. 

11. Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany prodávajícího
 • bez udání důvodu
 • produkt se již nevyrábí
 • produkt není dlouhodobě skladem
 • u produktu výrazným způsobem došlo ke změně ceny
12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..
Obchodní podmínky elektronické prodejny www.toppartsczech.cz jsou platné od 1.11.2013.

TOPlist